EOSAN - Met energie- en voedselproductie naar een gezonde bodem

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider

Synopsis

Deze studie is ontstaan tijdens het MIP1-project “Fytoremediatie voor het gelijktijdig saneren van gronden en produceren van biobrandstoffen”. Daaruit is gebleken dat bij het telen van mais op gronden vervuild met zware metalen, de zware metalen zich voornamelijk concentreren in de restplant. De korrel is niet of nauwelijks verontreinigd. De studie focust op het ophalen van de restplant van maïs voor vergisting en daarna voor verbranding. Belangrijke aspecten die in deze studie aan bod komen zijn: de landbouwkundige haalbaarheid, technische haalbaarheid naar continue vergisting (restplanten optimaal bewaren), zijn er conflicten met de bestaande wetgeving?, en tenslotte de financiële haalbaarheid.

Doelstellingen

Het hoofddoel van dit project is nagaan van de haalbaarheid van een hernieuwbaar energie project gepaard met een bijdrage op lange termijn tot verbeteren van de bodemkwaliteit. Daarbij wordt nagegaan of overheidssteun noodzakelijk is om EOSAN te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende vragen en problemen die behandeld worden in dit MIP-project.

 1. Landbouwkundige haalbaarheid:
  Op landbouwkundig vlak dienen een aantal aspecten verder uitgewerkt te worden. Het productiepotentieel per hectare kan geoptimaliseerd worden door bijvoorbeeld geschikte tussenteelten op te nemen in de oogstrotatie. Verder worden ook hulpgewassen voor inkuilen opgenomen in de oogstrotatie.
  Door het ophalen van de restplant wordt de normale werkwijze van de landbouwer sterk verstoord. Dit heeft een impact op de bemestingsmogelijkheden en -behoeften, maar ook op de nutriënten- en koolstofbalans van de bodem. Er moeten oplossingen uitgewerkt worden zodat er op termijn geen problemen ontstaan op vlak van nutriënten en koolstofinhoud van de bodem.
  De restplant van de maïs blijft momenteel achter op het veld tijdens het dorsen. Er moet in samenwerking met loonwerkers en producenten van dorsmachines en hakselaars gezocht worden naar de meest kostenefficiënte oogstwijze om de restplanten in te zamelen.
 2. Technische haalbaarheid:
  Een continue vergisting is enkel mogelijk wanneer de plantenresten die in korte tijd verzameld worden, voor lange periodes bewaard worden zonder verlies aan biogaspotentieel. Inkuilen is een geschikte methode, maar zal enkel mogelijk zijn na enkele wijzigingen t.o.v. het klassieke inkuilproces.
  De technische haalbaarheid omvat het bevestigen van de continue vergistbaarheid van de restplant van maïs. Met labotesten wordt aangetoond welke volumebelasting en biogasproductie kan gehaald worden om tot een dimensionering van de installatie te kunnen komen. Verder dient de ontwatering van het digestaat en droging van de perskoek onderzocht te worden.
  Bovendien wordt er een afnemer voor de perskoek gezocht. Eén van de mogelijkheden is verwerking bij Nyrstar of Umicore.
 3. Wettelijk kader:
  Dit MIP-project dient de relevante elementen van de wetgeving op te lijsten en eventuele probleempunten aan te stippen.
  Vervolgens dient er met de overheid gezocht te worden naar oplossingen en zal er ongetwijfeld een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking opgezet moeten worden om conflicten tussen bestaande wetgevingen weg te werken.
  Hiernaast kan er in samenwerking met de overheid en belangenorganisaties een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden. Gesprekken met de verschillende betrokken partijen zoals landbouwers, loonwerkers, omwonenden, lokale en provinciale besturen,... zijn onontbeerlijke stappen om tot projectrealisatie te kunnen komen.
 4. Financiële haalbaarheid:
  De financiële haalbaarheid dient op verschillende niveaus geëvalueerd te worden. Door de fytoremediatiedimensie zal de eindbalans ongetwijfeld negatief zijn. Er zijn bijkomende werkingskosten door het ophalen van de restplant en het verwerken van het gecontamineerde digestaat. De inkomsten uit de elektriciteitsproductie zijn onvoldoende om al deze bijkomende kosten te dragen. Door overheidssteun kan het project financieel haalbaar gemaakt worden.

Start

09/04/2010

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 492418,14

Partners

Bedrijven

logo ows    logo ecopower    logo nyrstar

Onderaannemers

logo uhasselt     logo ilvo

Projectleider

Andy Peene (OWS)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Wordt weldra aangevuld.