Groene datacenters

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Projectleider

Synopsis

Een studie waarin men streeft naar energie-neutrale datacenters door een combinatie van verschillende (bestaande) technieken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de energieconsumptie als naar de valorisatie van de warmte die vrijkomt in het datacenter. In de studie komen zowel technische, ecologische als economische aspecten aan bod.

Doelstellingen

De cluster die zich rond dit voorstel voor een haalbaarheidsstudie verzameld heeft, wil een antwoord geven op het toenemende energieverbruik en de daaraan gelinkte milieu impact van datacenters. Het wil hierbij verder gaan dan enkel toepassing van de klassieke technieken om de energie-kosten van datacenters te reduceren en heeft zich de visie aangemeten om te streven naar een energie-neutraal datacenter. Dit betekent dat verschillende duurzame en innovatieve energieconcepten voor de energievoorziening van datacenters gebundeld worden waarbij ook verder gekeken wordt dan enkel naar de primaire energiebesparing en/of CO2 emissie reductie. Toekomstige datacenters zullen naast de ICT functionaliteit ook energiediensten kunnen leveren met een zo klein mogelijke impact op de locale omgeving en de beschikbare energiebronnen. Het aandeel hernieuwbare energie zal dan ook op elk moment zo groot mogelijk zijn, zodat terecht gesproken kan worden van “groene datacenters”. Bij dit streven wordt het principe van de trias energetica gevolgd.
 
Studies tonen aan dat het energieverbruik 20 tot 50 keer hoger is dan een kantoorgebouw. Naast het verbruik van de servers en randapparatuur is er ook nog een aanzienlijk verbruik voor de koeling. Alle intern verbruikte energie moet immers opnieuw weggekoeld worden. De hoge energie-intensiteit, de nood aan koeling en eventueel ook koelwaterconsumptie resulteren in hoge kosten en een zware milieubelasting. Via deze haalbaarheidstudie wensen we voor een aantal relevante cases aangereikt door Telenet een antwoord te vinden op verschillende vragen:

 • Kan het energieverbruik van de datacenters gereduceerd worden door een geavanceerd energiemanagement?
 • Welke energiezuinige servers zijn er op de markt voorhanden en welke impact genereren ze op het directe en indirecte energieverbruik van een datacentrum?
 • Hoe kan de koeling op een efficiënte manier tot bij de servers gebracht worden?
 • Kan gebruikt gemaakt worden van omgevingskoude om (een deel van) de koude aan te leveren (vb adiabatische koeling) en welke impact heeft dit naar de koelwatertemperatuur?
 • Kunnen bodemgekoppelde technieken (vb koudeopslag met recirculatie) een antwoord bieden op de hoge energievraag voor koude?
 • Kan de restwarmte geproduceerd door een datacentrum eventueel gebruikt worden voor andere doeleinden? Moet het temperatuurniveau verhoogd worden om aangewend te kunnen worden of zijn er afnemers die dergelijke lagetemperatuurwarmte rechtstreeks kunnen afnemen? Kan een datacentrum op die manier naast een verbruiker ook een energieleverend systeem zijn?
 • Kan restwarmte van naburige bedrijven gebruikt worden om via ad- of absorptiekoeling een datacentrum te koelen?
 • Wat zijn de mogelijkheden van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie? Kunnen duurzame technieken zoals wind- en zonne-energie instaan voor de volledige energievoorziening van een centrum? Zijn er eventueel mogelijkheden om de duurzame en hernieuwbare installaties zodanig te dimensioneren dat er netto sprake is van een energieleverend gebouw?
 • Welke flexibiliteit is er naar de elektriciteitsmarkt? Kunnen bepaalde ICT processen verschoven worden in functie van het aanbod aan (duurzame) energie? Kan geschoven worden met het verbruik van de koelinstallatie door het toepassen van kortetermijn thermische opslag waardoor vraag en aanbod aan koeling niet noodzakelijk overeen moet komen?
 • Wat zijn de ecologische en economische terugverdieneffecten van de verschillende  technieken?
 • Zijn combinaties van deze technieken mogelijk en wat is de gezamenlijke impact naar primaire energie en milieu? Welke biedt de meest universele oplossing, onafhankelijk van de aanwezigheid van restwarmte, of warmtevraag op lage temperatuur in naburige bedrijven. Wat is de impact van deze combinaties op de bedrijfszekerheid van het systeem, welke combinatie vermijdt het installeren van een back-up koelinstallatie op basis van milieubelastende koelmiddelen?
 • Wat zijn momenteel de barrières voor het in de markt plaatsen van deze technieken en welke rol kan de overheid opnemen om dit te verhelpen? Een aantal technieken vergen grote investeringen maar leiden tot aanzienlijke besparingen. Welke incentives zijn nodig om de technieken toepassing te laten vinden bij datacentra?
 • Welke impact hebben de verschillende technieken op het energieverbruik van datacentra in Vlaanderen (ruwe potentieelbepaling)?

Start

1/1/2011

Looptijd

20 maanden

Budget

EUR 439828

Partners

Bedrijven

logo alcatellogo telenet  logo menerga  logo terra energy

Onderaannemers

logo vito    logo howest

Projectleider

Jos van Sas (Alcatel-Lucent Bell NV)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties