Limburgs groen voor een groene economie

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Een studie naar het potentieel en de optimalisatie van houtige biomassastromen voor hernieuwbare energie. Eerst en vooral gaat men een inventarisatie maken van de vrijkomende houtige biomassa. Men kijkt ook naar de economische haalbaarheid voor de oogst van residuen uit groengebieden. Tenslotte heeft men ook aandacht voor het business model en de knelpunten inzake regelgeving.

Doelstellingen

Het project wil de haalbaarheid van energetische valorisatie van houtige biomassastromen vergroten door geheel of gedeeltelijk de barrières weg te werken die de markt momenteel nog hinderen. Dit wil het project doen door zich te focussen op essentiële elementen in deze sterk ontwikkelende maar nog relatief jonge markt, zijnde:

  • Het bevorderen van het gebruik van biomassa voor bio-energie door inzicht te verschaffen in de mogelijkheden inzake logistiek, be- en verwerking van biomassa. Tevens wil het project ook de mogelijkheden nagaan voor biomassastromen die tot dusver nog niet (optimaal) werden ingezet in een groene economie maar mits voldoende kennis en middelen mogelijk wel inzetbaar kunnen zijn.
  • Te streven naar een duurzame en voldoende transparante handel van biomassa door inzicht te creëren in de achterliggende prijsvorming (naast de prijsevoluties bij fossiele brandstoffen en ondersteunende beleidsmaatregelen ook focus op de productiekosten) en door te werken aan de onvolwassen statistieken inzake gebruik en potentie van houtige biomassa voor energie.
  • Kansen te inventariseren voor realistische en werkbare juridische en technische kaders.
  • De kosten en baten voor People, Planet en Profit te becijferen om een breder draagvlak te creëren zowel vanuit een ecologische als economische invalshoek.
  • Aandacht te schenken aan disseminatie en communicatie van de resultaten van het project teneinde verschillende betrokkenen een beter inzicht te geven in de biomassaketen en de potenties tot samenwerking.


Het project beoogt vooral de energetische valorisatie van biomassa. Hierbij wil het project echter ook voldoende aandacht geven aan andere verwerkingsmogelijkheden (materiaalgebruik, compostering,…) teneinde voor biomassastromen te streven naar een totaaloplossing. Het doel is dus niet te focussen op energetische valorisatie of materiaalrecyclage maar te zoeken naar een optimale invulling van energetische valorisatie én materiaalrecyclage.

Start

1/10/2010

Looptijd

24 maanden

Budget

EUR 351373

Partners

Bedrijven

M.I.G. bvba

logo oc-anb    logo bionerga


Projectleider

Rob Wouters (M.I.G. bvba)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Energie uit houtafval (Het Laatste Nieuws, editie Limburg, 2/4/11)