Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen

MIP Bedrijfspartner Onderaannemer Andere Projectleider

Synopsis

Een haalbaarheidsstudie naar de concepten voor de recuperatie en valorisatie van restwarmte. Daarnaast heeft men ook aandacht voor belemmerende factoren en de rol die de overheid hierin kan spelen om die te verhelpen. En tenslotte kijkt men ook naar het business model voor een collectieve aanpak van de valorisatie van industriële restwarmte en de rol die de overheid kan spelen om het model rendabel te maken.

Doelstellingen

In de haalbaarheidsstudie wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Volgens welke concepten kan laagwaardige industriële restwarmte het best worden gerecupereerd en gevaloriseerd?
  • Hoeveel energie kan met deze concepten potentieel worden bespaard? Naast de potentiële besparingen op primaire energiedragers wordt tevens de daling van de emissies van CO2 (en andere polluenten) opgenomen.
  • Wat zijn momenteel de struikelstenen voor het in de markt plaatsen van industriële restwarmte, en welke rol kan de overheid opnemen om hieraan te verhelpen? De aanleg van m.n. warmtenetten vergt aanzienlijke investeringen die op hun beurt vereisen dat grote hoeveelheden warmte kunnen worden verhandeld om tot aanvaarbare terugverdientijden te komen.
  • Wat is het meest aangewezen business model voor een collectieve aanpak van de valorisatie van lagetemperatuur industriële restwarmte?
  • Kan dit business model rendabel worden gemaakt? Waar situeren zich de financiële risico's en hoe kunnen deze worden gekwantificeerd?
  • Welke financierings- en steunmechanismen zijn het meest aangewezen om een business model te rendabiliseren en de risico's te beheersen? Welke is de rol die de (Vlaamse) overheid daarin kan spelen?


De studie zal worden uitgevoerd in verschillende stappen (werkpakketten):
Werkpakket 1: Selectie van aantal mogelijke uitwisselingen van restwarmte: selectie van een aantal cases op basis van een inventaris van warmtebronnen in het havengebied en warmteverbruikers in én rond het havengebied. Deze inventaris is momenteel in opmaak.

Werkpakket 2: Technische haalbaarheid: Uitwerken van een technologisch concept voor de verschillende cases.

Werkpakket 3: Economische haalbaarheid: Bepalen van het energiebesparingspotentieel en het economisch rendement. Hierbij zal ook bekeken worden wat eventueel de nodige subsidiëring is om restwarmte-uitwisseling rendabel te maken.

Werkpakket 4: Juridische barrières – marktstructuur: onderzoek van de huidige en toekomstige juridische randvoorwaarden die restwarmte-uitwisseling potentieel hinderen of mogelijk maken.

Werkpakket 5: Business case: ontwikkelen van een aangepaste business case voor de geselecteerde
toepassingen, berekenen van de rentabiliteit. Formuleren van aanbevelingen t.a.v. beleidsmakers.

Werkpakket 6: Coördinatie en disseminatie

Start

1/10/2010

Looptijd

18 maanden

Budget

EUR 554316

Partners

Bedrijven

logo gha  logo mwh  logo dalkia logo keppel seghers

Onderaannemers

logo vito   logo pdc

Andere

logo mlso    logo essenscia

Projectleider

Paul De Rache (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent

 

Publicaties

Wordt weldra aangevuld.