Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de Noordzee

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Een niet onbelangrijk nadeel van sommige hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, bestaat in de discontinuïteit of onvoorspelbare variabiliteit van de hoeveelheid geproduceerde energie. Een mogelijke oplossing voor deze proble-matiek is het inpassen van een waterkrachtcentrale als energiebuffer in het elektriciteitsnet. In een waterkrachtcentrale kan elektriciteit worden opgeslagen door met deze elektriciteit via pompen een verschil in waterhoogte te realiseren tussen verschillende niveaus. De elektriciteit kan terug worden opgewekt door het water via waterkrachtturbines van het hoger niveau naar het lager niveau te laten stromen.

beeld energieatol

Doelstellingen

Het uitgangspunt van de studie is het toetsen van de haalbaarheid van het inpassen van een waterkrachtcentrale in het elektriciteitsnet die in staat is de grilligheid van sommige hernieuwbare energiebronnen uit te vlakken. Dit zal immers bijdragen tot de noodzakelijke verdere uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaanderen.
In de studie wordt gestart met een onderzoek naar de beste combinatie van andere functies van het atol met deze basisdoelstelling. Ook geschikte locaties van het atol worden onderzocht. Op basis van de functionele analyse worden vervolgens uitvoeringsalternatieven uitgewerkt en worden basisontwerpen opgemaakt. Hierbij wordt het optimale vermogen bepaald, wordt het rendement en de technische aspecten zoals bouwvorm, aansluiting op het net,... onderzocht. Ook het zoeken naar de optimale exploitatievorm komt aan bod.
In de hierop volgende economische analyse wordt een raming gemaakt van de kostprijs voor de bouw en de exploitatie van het atol. Het financieel rendement wordt bepaald in de huidige marktcondities en volgens scenario’s van toekomstige markcondities. Verschillende opties voor financiering van het project zullen eveneens worden uitgewerkt.
Vervolgens zal een impactanalyse uitgevoerd worden. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de potentiële impact van het atol op mens en milieu. Onder meer de thema’s carbon footprint, biodiversiteit, landschappelijke waarden, veiligheid, etc. komen aan bod.
Tot slot zal worden aangegeven hoe het atol zich situeert binnen de huidige beleidsrichtlijnen en welke wetgeving eventueel een knelpunt kan betekenen voor de realisatie van het project.
Eveneens een belangrijk onderdeel van het project is de consultatie van stakeholders door middel van het oprichten van een klankbordgroep samengesteld uit leden van bestaande “Cleantech” platforms, zoals vb. Flanders Cleantech Association.

Start

1/10/2011

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 497250

Bedrijfspartners

logo ecorem    logo rent-a-port    logo mbz

Projectleider

Walter Mondt (Ecorem)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville