GEOHEAT - Haalbaarheid van duurzame verwarming en koeling op basis van diepe geothermie in de Kempen

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in de Kempen in kaart brengen. De economische haalbaarheid van diepe geothermie in de Kempen zal ook onderzocht worden. In hoofdzaak richt de studie zich op de glastuinbouw- en de bouwsector met de vraag of diepe geothermie een alternatief kan vormen voor traditionele vormen van warmteopwekking.

Doelstellingen

Met deze haalbaarheidsstudie naar diepe geothermie in de Kempen willen de projectpartners zich voorbereiden op de verwachte evolutie. Concreet wil elk van de deelnemende bedrijven voor zijn sector nagaan welk potentieel diepe geothermie heeft, welke nieuwe activiteiten er mee gepaard kunnen gaan, welke acties er dienen ondernomen te worden om het potentieel te ontwikkelen en welke investeringen er eventueel moeten gebeuren. Het einddoel bestaat er in op korte termijn hun activiteiten te verduurzamen of te verbreden.
Binnen het kader van deze studie focust men op het potentieel in de Antwerpse Kempen. Een eerste potentiële markt is de Antwerpse tuinbouwsector. Op basis van de huidige stand van de techniek en in functie van de actuele ontwikkelingen zal men het mogelijke ontwikkelingspad en het potentieel van diepe geothermie in de glastuinbouw in kaart brengen.
De tweede markt die onderzocht wordt is die van de bouwsector. Hierbij concentreert men zich op de renovatiebouw. De hogere temperatuur van het geproduceerde water laat in veel gevallen een rechtstreekse aanwending voor verwarmingsdoeleinden toe. In oude gebouwen die moeilijk optimaal aan te passen zijn aan op het vlak van isolatie, zou geothermie kunnen ingepast worden om de energieconsumptie sterk te verduurzamen. Dit aspect is tot op vandaag nog niet in detail onderzocht. Het is dan ook onduidelijk welk potentieel diepe geothermie in dit domein heeft, laat staan wat de impact er van kan zijn op de bouwmarkt.

Start

1/01/2012

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 184310

Bedrijfspartners

logo terra-energy    logo smet-boring    logo infrabo

Projectleider

Hans Hoes (Terra Energy)