H2 Smartgrid - Toepassingsmogelijkheden van waterstof in een smart grid omgeving

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

Het streefdoel van deze studie is om een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit door middel van waterstof optimaal af te stemmen op de vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Daar waar voor kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen volstaan, is het duidelijk dat bij grootschalige introductie van hernieuwbare elektriciteit een behoefte bestaat aan grootschalige energieopslag, waarbij waterstof perspectieven biedt. In deze studie wordt onderzocht welk traject Vlaanderen dient te volgen om op technisch-economisch vlak toonaangevend te worden binnen Europa.

Doelstellingen

Het doel van deze studie is een financiële, technische en wetgevende evaluatie maken van het gebruik van waterstof binnen een smartgrid applicatie. Binnen deze studie willen we evalueren hoe we waterstof kunnen aanwenden bij het optimaler afstemmen van on-site energieproductie en verbruik. Buffercapaciteit van waterstof speelt in deze evaluatie een grote rol en zal mee worden onderzocht.
Diverse concepten worden in deze haalbaarheidstudie bestudeerd, waarbij zoveel mogelijk concrete gegevens meegenomen worden, om op deze manier de businessplans zo goed mogelijk te kunnen bepalen.

Concreet wordt de studie gekoppeld aan:

  • Duurzaam waterstoftankstation (producent Hydrogenics) van WaterstofNet, dat in het derde kwartaal van 2011 operationeel zal zijn bij Colruyt (waterstofgenerator, compressie, opslag, dispenser).
  • Brandstofceltestfaciliteit van WaterstofNet bij Solvay.
  • Gebruik van analysemodule om simulatieberekeningen uit te kunnen voeren.


De studie zal zich niet toeleggen op de groene energieproductie, het lokale verbruiksprofiel van Colruyt, de waterstofproductie of de applicatie zelf maar zal wel gebruik maken van een aantal beschikbare en nog te verwerven gegevens met betrekking tot productie, buffering en afname. De resultaten en de resulterende businessmodellen zullen gebaseerd zijn op realistische en betrouwbare inputgegevens en kunnen veralgemeend worden naar een ruimere toepassing op Vlaams niveau.

Start

1/07/2011

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 183720

Bedrijfspartners

logo colruyt  logo hydrogenics    logo waterstofnet

Projectleiders

Thomas Descamps (Colruyt)
Ulrich Dammans (Colruyt)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville