RIOOLWARMTE - Studie naar de economische haalbaarheid van een business model voor de valorisatie van restwarmte uit rioolwater

MIP Bedrijfspartner Projectleider

Synopsis

De afgelopen 25 jaar werden technologieën ontwikkeld om de warmte uit afvalwater te recupereren en via een warmtepomp te gebruiken. De basistechnologie is in principe eenvoudig, maar de technische uitdagingen zijn het ontwerpen van een warmtewisselaar die bestand is tegen de agressieve omgeving van rioolwater, en de warmte te leveren op een zo laag mogelijke temperatuur. In deze studie wil men nagaan wat de randvoorwaarden zijn in Vlaanderen voor de commerciële ontwikkeling van warmterecuperatie uit rioolwater. Men heeft hierbij aandacht voor de technologische, economische en juri-dische aspecten.

Doelstellingen

Deze haalbaarheidsstudie wordt opgedeeld in de volgende werkpakketten:

  1. Technologieverkenning: De doelstelling van dit werkpakket is om alle bestaande kennis in kaart te brengen en te systematiseren voor de investerings- en werkingskosten van de verschillende componenten van deze technologie (warmtewisselaars geschikt voor rioleringen, warmtepompen, warmteleidingen, concepten voor distributie van lagetemperatuur warmte in gebouwen).
  2. Marktverkenning: In dit werkpakket wordt een antwoord gezocht op de vraag welk soort klanten/locaties het meest interessant zijn voor toepassing van groene warmte levering door rioolwarmterecuperatie.
  3. Haalbaarheid van een eigen Vlaamse technologie: In dit werkpakket is het de bedoeling om aan de hand van de resultaten uit werkpakket 1 en 2 te onderzoeken of:
    - bestaande in België geldende octrooien in verband met zulke technologieën in kaart te brengen;
    - het commercieel zinvol lijkt om een eigen Vlaamse technologie voor warmterecuperatie uit afvalwater van gebouwen te ontwikkelen of verder bestaande Vlaamse technologie te optimaliseren.
  4. Business modellen: Uitwerken van een businessplan om een bedrijf op te richten in Vlaanderen dat groene warmte uit de riolering verkoopt. Het businessplan moet aangeven welke middelen nodig zijn om een bedrijf op te richten in Vlaanderen dat groene warmte uit riolering verkoopt. Welke taken worden best uitbesteed en welke niet?
  5. Juridische uitdagingen: Identificatie van de belangrijkste juridische aspecten, zowel naar de klant als naar de rioolsysteembeheerders.
  6. Coördinatie en rapportering.


Start

1/11/2011

Looptijd

12 maanden

Budget

EUR 206800

Bedrijfspartners

logo ceip      logo e-ster      logo aaqua

Projectleider

Peter De Smet (Clean Energy Innovative Projects)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 17/09/13 in Greenville


Publicaties

Samenvatting eindconclusies