Veelgestelde vragen

 • Zijn MIP-subsidies vrijgesteld van vennootschapsbelasting?
  MIP-subsidies zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Artikel 193 ter WIB/92 stelt immers vrij van belastingen, de premies en subsidies op immateriële en materiële activa die worden toegekend aan vennootschappen in het kader van steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen met inachtneming van de Europese reglementering inzake staatssteun. In geval van MIP-subsidies gebeurt de subsidiëring door bevoegde instellingen en past deze in de Europese reglementering wat betreft staatssteun. Bovendien wordt er op zijn minst immateriële activa tot stand gebracht (patenten, octrooien en dergelijke).
 • Is het BTW-stelsel van toepassing in het kader van MIP-subsidies?
  De facturen of schuldvorderingen op basis waarvan een uitbetaling van MIP-subsidies kan gebeuren, mogen opgemaakt worden onder vrijstelling van BTW. De volgende vrijstelling dient vermeld te worden: “Vrijstelling van BTW – overdracht van subsidie – geen contract onder bezwarende titel conform art. 2 van het WBTW”.

 • Kan een lopend MIP-project verlengd worden?
  Een lopend MIP-ICON project kan éénmaal verlengd worden tot een maximale looptijd van 3 jaar. Een lopende MIP-haalbaarheidsstudie kan éénmaal verlengd worden tot een maximale looptijd van 2 jaar. In beide gevallen dient de projectstuurgroep akkoord te gaan met de verlenging. Een verlenging kan bovendien in geen enkel geval resulteren in een verhoging van de initieel toegekende subsidie.

 • Wat zijn de modaliteiten bij het aflopen van een MIP-project?
  Ten laatste twee maanden na afloop van een project dient het eindverslag en financieel verslag bij MIP ingediend te worden. Na controle en goedkeuring van de verslagen maakt MIP de eindafrekening op en wordt de resterende subsidieschijf uitbetaald. Binnen de grenzen van vertrouwelijkheid publiceert MIP eveneens een publieke versie van het eindrapport. Een brede disseminatie wordt alleszins aangemoedigd.