Situering

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werd na beslissing van de Vlaamse Regering in 2005 opgestart als een competentiepool waarin de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) samenwerkten. In deze eerste fase werden zeven onderzoeksprojecten door de MIP-stuurgroep goedgekeurd waarin de focus lag op de ontwikkeling van nieuwe energie- en milieutechnologieën. Daarnaast was het MIP ook actief in het opzetten van een kenniswerkgroep rond innovatief aanbesteden (IA). Dit heeft geleid door de oprichting van de kenniscel IA binnen IWT.

Midden 2009 besliste de Vlaamse Regering om MIP verder te zetten met als hoofdopdracht het 'vergroenen' van de economie. Met deze beslissing geeft de Vlaamse Regering aan te willen meewerken aan het behalen van de drie hoofddoelstellingen van de UNEP 'Global Green New Deal'.

  1. Make a major contribution to reviving the world economy, saving and creating jobs, and protecting vulnerable groups;
  2. Reduce carbon dependency and ecosystem degradation, putting economies on a path to clean and stable development; and
  3. Further sustainable and inclusive growth, achievement of the MDGs, and end extreme poverty by 2015.


MIP stimuleert bedrijven om te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu verminderen. MIP mikt hierbij op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de ‘Cradle-to-Cradle’ filosofie én op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme energieopwekking. MIP ondersteunt de transitie naar een nieuwe economie waarin men de consumptie en economie kan loskoppelen van de ecologische impact op onze aarde.

logo via

Zo werkt MIP ook mee aan de realisatie van Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstplan van de Vlaamse regering. Het doel van ViA is om Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio’s te leiden. De overgang naar een groene en duurzame economie is daar een belangrijk onderdeel van. Het actieplan voor de doorbraak ‘groen en dynamisch stedengewest’ voorziet bijvoorbeeld een groter aandeel hernieuwbare energie in ons energieverbruik.

Beheer MIP 3.0 officieel toegewezen aan i-Cleantech Vlaanderen vzw

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, is deze week het beheer van dit programma formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van het MIP programma - Milieu en Energietechnologie InnovatiePlatform - bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer. Het programma loopt voor een periode van vier jaar. De eerste deadline voor de indiening van nieuwe MIP projecten is 15 november 2013.

Een brede groep van actoren zal samen met i-Cleantech Vlaanderen vzw (iCTV) een consortium vormen voor het beheer van het MIP 3.0 programma, tegemoetkomend aan de open oproep die het IWT had gelanceerd in het voorjaar van 2013. Het consortium kwam tot stand door een (unieke) samenwerking van alle Vlaamse Kennisinstellingen (zowel de universiteiten als de relevante hogescholen), strategische onderzoekscentra (VITO en IMEC), collectieve onderzoeksinstellingen (Centexbel, WTCB, Sirris, OCW), de lichte structuren SIM en FISCH én de sectororganisatie FEBEM. Voorzitter van iCTV, Peter Tom Jones: "MIP zal onze samenleving meer vertrouwd maken met schone technologie. Dat zal i-Cleantech mee helpen waarmaken. Met Mip zal i-Cleantech processen van schone en zuivere technologieën stimuleren, en er een draagvlak voor creëren bij overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en gezinnen. Het Vlaamse cleantechlandschap erkent i-Cleantech als een geschikte, neutrale partner om het beheer van MIP 3.0 professioneel te organiseren."

Meer info: www.i-cleantechvlaanderen.be