VAMORAS - Valorisatie van mechanisch ontwaterde baggerspecie

MIP Bedrijfspartner Onderzoekspartner Projectleider

logo vamoras

Synopsis

In dit project beoogt men het hergebruik van mechanisch ontwaterde baggerspecie die afkomstig is uit het Antwerpse havengebied. Hierbij denkt men vooral aan het gebruik als grondstof of toeslagstof in de bouwsector, zoals bij de aanmaak van betonproducten, de productie van bakstenen of lichtgewichtgranulaten. Maar ook aan het toepassen in onderfunderingen of wegenwerken.

Doelstellingen

In het kader van het VAMORAS project wordt de technische en economische haalbaarheid van een aantal innovatieve, hoogwaardige toepassingen onderzocht. Concreet gaat het om de volgende toepassingen:

  • Gebruik als grondstof voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels;
  • Gebruik als grond- of toeslagstof voor de productie van bakstenen;
  • Gebruik als vulstof in beton;
  • Gebruik als grondstof voor (onder)fundering van wegen.


De mogelijkheden van afzet van de ontwaterde specie in de verschillende toepassingen zullen achtereenvolgens op hun technische haalbaarheid onderzocht en getest worden. Voor elke piste zal eveneens een marktanalyse uitgevoerd worden en zal nagegaan worden hoe het gebruik van de specie past binnen de milieuwetgeving. Deze informatie moet de betrokken bedrijven in staat stellen de waarde van het gebruik van de specie te bepalen en eventuele investeringen te rechtvaardigen. Voor die toepassingen waar positieve resultaten worden geboekt, zullen stappen gezet worden naar certificatie toe.
De eerste fase van het onderzoek focust op de technische haalbaarheid. Het startproduct, na mechanische ontwatering, is een filterkoek met bepaalde grondmechanische, fysische en chemische eigenschappen. Aangezien er vooraf een zandscheiding heeft plaatsgevonden, bevat de filterkoek vooral fijne deeltjes (in principe < 63µm). Indien nodig zullen bijkomende behandelingsstappen overwogen worden om de specie in overeenstemming te brengen met de grondstofspecificaties opgelegd door de verschillende toepassingen. In de technische haalbaarheidsstudie zullen ook de financiële, en de milieukosten en -baten van de verschillende behandelingen in beeld gebracht worden.
Vertrekkende vanuit de behandelde specie worden voor elk van de beoogde producten of toepassingen testen uitgevoerd om de grondstofspecificaties waaraan de specie moet voldoen eenduidig vast te leggen en de mate waarin de specie kan gebruikt worden, te bepalen. Uiteindelijk zullen in het Antwerpse pilootprojecten uitgevoerd, inclusief het benodigde testprogramma, om de haalbaarheid op industriële schaal te bewijzen:

  • Productie van het bouwmateriaal;
  • Testen van het bouwmateriaal;
  • Inzet op een locatie in de Antwerpse regio.


Het tweede luik van het project focust op de marktpotenties van de toepassingen. Daarbij zullen de externe factoren die een invloed hebben op het vermarkten van deze producten in beeld worden gebracht en zal worden nagegaan wat er gedaan kan worden om de marktpotenties te verhogen. Het project zal in detail onderzoeken welke factoren belemmeren dat vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten en zal onderzoeken wat er nodig is om deze obstakels uit de weg te ruimen. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen privé-afzetmarkten en afzetmarkten in de openbare sfeer.
Tenslotte besteedt het project aandacht aan het regelgevend kader en de certificatie. Het verkrijgen van de nodige certificaten is immers cruciaal bij het verder vermarkten van de producten. Producten op basis van baggerspecie kampen immers met een negatief imago. Dit beperkt hun marktwaarde en hindert hun marktintroductie.


luchtfoto amoras
Luchtfoto van de Amoras-installatie

Start

1/4/2011

Looptijd

24 maanden

Budget

Bedrijfspartners: EUR 661000
Onderzoeksinstellingen: EUR 498376

Deelnemende bedrijven

     logo gemeentelijk havenbedrijf antwerpen     logo argex     logo de rycke     logo wienerberger
 

Deelnemende onderzoeksinstellingen


      logo wtcb      logo brrc

Andere

logo mobiliteit en openbare werken

Projectleider

Joris Dockx (Vlaamse Overheid, department MOW, afdeling Maritieme Toegang)

Voorstelling op het Cleantechfestival op 20/10/11 in Gent


Publicaties

Nieuwsbrief Port of Antwerp

Persbericht minister Crevits